Spotkania

Strona główna / Wydarzenia / Spotkania

 

 

HAWA1375 Panel dyskusyjny "Ekologie Kultury"

pro­wa­dzenie: Zo­fia Smo­lar­ska / go­ście: Jo­an­na Ta­ba­ka, Dia­na Le­no­nek, Mał­go­rza­ta Ćwi­kła, Pa­weł Błęc­ki, Wa­cław So­ba­szek, Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki | Polska

wls Spotkanie "Włącz się!"

pro­wa­dzenie: Da­riusz Ko­siń­ski, Ja­cek Głomb / temat: “Nie­za­leż­ny Te­atr No­we­go Świa­ta” | Polska

297587436 433606572116964 602634164274347961 n v2 Premiera książki "Rodowicz-Teatr-Droga"

| PREMIERA KSIĄŻKI | Wy­daw­nic­two Ży­wo­sło­wie / spo­tka­nie au­tor­skie z Da­riu­szem Ko­siń­skim i To­ma­szem Ro­do­wi­czem | Polska